Visiedocument Toon Hermans Huis Emmeloord, gericht op ontwikkeling 2024- 2030

Het Bestuur van de Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord (THH) heeft besloten om een visie te formuleren voor de verdere ontwikkeling van het THH richting 2030. Het is de bedoeling om vanuit een drietal invalshoeken (gastvrouwen, coördinatoren en bestuur) tot deze visie te komen.

Context visieontwikkeling

Het THH is aangesloten bij de branche organisatie Instellingen Psycho Sociale Oncologie (IPSO). IPSO omvat een stichting en een vereniging van de aangesloten centra (68 met 81 locaties). De partner van IPSO is Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Via Inspiratie sessies is er door IPSO in samenspraak met KWF een gemeenschappelijke visie 2030 ontwikkeld met als vertrek/uitgangspunt: Hoe ziet een ideaal centrum voor leven met en na kanker er uit in 2030? IPSO schetst de trends in de komende jaren: onderzoek wijst uit dat het aantal kankerpatiënten toeneemt van circa 800.000 naar 1 en misschien wel 1,4 miljoen. Bovendien zal de druk op de formele zorgketen de behoefte aan de informele zorg (psycho sociale zorg) doen toenemen. De verwachting van IPSO is dat de budgetten zullen afnemen en beschikbare vrijwilligers zullen verminderen onder andere door de vergrijzing. Deze trends en de groeiende bekendheid van de centra nopen tot gerichte actie vanuit een gemeenschappelijke visie toegespitst op de specifieke omstandigheden en situatie van het individuele centrum.

De gemeenschappelijke visie van IPSO omvat een meerjarig traject met 7 ontwikkelvelden:

Onze plek in de oncologische zorgketen met als doel: Een centrum is een vanzelfsprekende schakel in de oncologische zorgketen (= samenwerking tussen de formele- en informele oncologische zorg) in de curatieve, palliatieve en terminale fase.
Ons aanbod met als doel: In 2030 bieden alle centra kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg voor iedereen die direct en indirect is geraakt door kanker in het besef dat de patiëntbehoefte verandert tijdens de patiënt “journey”. Deze zorg omvat in ieder geval het stimuleren van de vitaliteit en het faciliteren van lotgenotencontact, met daarbij een luisterend oor bieden en informatie aanreiken.
Onze mensen met als doel: In 2030 een adaptieve professionele vrijwilligersorganisatie hebben waar bevlogenheid de boventoon voert met toereikende opleidingen en trainingen.
Onze bedrijfsvoering met als doel: In 2030 kunnen centra, IPSO & KWF in het volste vertrouwen gasten naar ieder centrum verwijzen en met vertrouwen naar buiten treden omdat de centra voldoen aan de kwaliteitseisen van IPSO.
Onze locaties realiseren met als doel: In 2030 bieden de centra de juiste psycho sociale zorg aan, dichtbij de mensen met voldoende landelijke dekking.
Ons imago met als doel: In 2030 kent nagenoeg iedereen de toegevoegde waarde van de informele zorg en daarmee de weg naar de centra.
Onze financiën met als doel: In 2030 hebben alle centra een duurzame financiering van een combinatie van landelijke (2/3) en regionale/lokale (1/3) partijen.

De 68 aangesloten centra zijn naar hun aard hetzelfde maar in hun organisatievorm zeer uiteenlopend van louter onbezoldigde vrijwilligers tot bezoldigde coördinatoren en directeuren met hier en daar een Raad van Toezicht.

Concept Visie THH Emmeloord

Afgesproken is dat elk centrum bij de ontwikkeling een eigen route volgt. Wel is het de bedoeling dat de uiteindelijke visie vertaald wordt naar een meerjarenplan met jaarplannen en het uiteindelijke resultaat voldoet aan de door IPSO verlangde kwaliteitsnorm. Onze THH visie geeft antwoord op de zes alles omvattende vragen: Waarom zijn wij er, Wat doen wij, Hoe doen wij dat, met Wie, Wanneer en Waarmee? Daarnaast kan de kwaliteit van de visie 2030 getoetst worden aan de hand van de 5 organisatie- en 4 prestatievelden van het INK-model.

Onze plek in de oncologische zorgketen

De oncologische keten bestaat uit een aantal schakels. Van formele naar informele zorg. Deze keten kan los gezien worden van een specifiek ziekenhuis. Het gaat om de schakels in de oncologische discipline. Een ziekenhuis kent een breder werkveld. Gelet op de ervaringen tot dusver is het niet aannemelijk dat onze invloed vooral op de top van de kolom (oncologische specialisten) gericht moet worden. Dat is meer weggelegd voor de brancheorganisatie IPSO en KWF. Wij zouden op grond van onze visie meer nadruk moeten leggen op de schakels huisartsen, praktijkassistenten, oncologische verpleegkundigen, fysiotherapeuten en de thuiszorg. Met het benutten van deze schakels kan onze bekendheid/erkenning regionaal toenemen en daardoor meer invloed krijgen in de totale kolom om als centrum een vanzelfsprekende schakel te worden in de oncologische keten.

Ons aanbod

Het is van belang om ons aanbod van hoogwaardige laagdrempelige zorg voor iedereen die is geraakt door kanker vraag gestuurd in te richten. Het aanbod dient behoefte gerelateerd te zijn aan de patiënt “journey”. Gelet op de verwachte toename van gasten dienen wij meer inloopmomenten te bieden. Daarnaast omvat ons aanbod huisbezoeken om daarmee ook de drempel naar het centrum te verlagen. Bovendien is het van belang om regelmatig de gasten te raadplegen over hun behoefte aan informele zorg, workshops en activiteiten. De gastvrouwen en gastheren spelen daarbij een belangrijke rol. Een differentiatie in het aanbod is nodig zodra de samenstelling van de gastgroepen (bijv. in leeftijd of sekse maar ook verwanten/nabestaanden) uiteen gaat lopen. Bij het aanbod van activiteiten richten wij ons met name op de elementen van de “positieve gezondheid”, die de vitaliteit van de gasten kunnen bevorderen. Kenmerkend is de beoogde sfeer in ons centrum. Wij willen een huiskamergevoel waarin een warme, vertrouwde, vriendelijke en gezellige uitstraling wordt ervaren.

Onze mensen

In de visie die IPSO en KWF hebben wordt aangegeven dat er komende jaren een zekere terugloop in het aantal vrijwilligers wordt verwacht. Ondanks de huidige goede bezetting bij het THH is het van belang om een permanent gericht en actief beleid te hebben om vrijwilligers aan te trekken. Een belangrijk element daarbij is om hen vervolgens te binden en te boeien onder andere door waardering te uiten voor hun waardevolle bijdragen. Naast de werving is het opleiden noodzakelijk: training in specifieke vaardigheden en scholen en bijscholen via de IPSO scholingsmodules daaronder begrepen een jaarlijkse opfriscursus. Dit geldt niet alleen voor de gastvrouwen en gastheren maar ook voor de coördinatoren en bestuursleden. Om in de toekomst voldoende vrijwilligers te hebben en te houden wordt – gericht op de verwachte behoefte -aan een ”kweekvijver” gedacht juist voor die mensen die op een later moment beschikbaar zijn en als vrijwilliger willen instromen.

Onze bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is enerzijds gericht op continuïteit en anderzijds op de kwaliteitsnormen die IPSO voor de centra hanteert. Het opstellen en inrichten van de cruciale processen (primaire en ondersteunende processen) helpen bij het behalen van de beoogde kwaliteit. Ingevolge de WBTR (Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen) zijn de statuten van de Stichting aangepast en voor de interne bedrijfsvoering gelden de processen die onder andere in het Huishoudelijk Reglement zijn vastgelegd. De borging van de continuïteit loopt langs de lijnen van een goede bemensing en de financiële zekerheid (een reserve van tenminste vijfmaal de gemiddelde jaarlijkse exploitatie saldo). Bij de beoogde bedrijfsvoering past een evenwichtige taakhelderheid en duidelijke communicatielijnen. Dit geldt voor gastvrouwen/gastheren, coördinatoren en bestuursleden.

Onze locatie

Gelet op de omvang van het verzorgingsgebied is één locatie voldoende. Afhankelijk van het uitkomen van de groeiverwachting kan er worden uitgebreid maar anderszins kan het gebruik van de huidige locatie worden geïntensiveerd. Een eventuele uitbreiding zal een behoorlijke invloed hebben op de exploitatiekosten.

Ons imago

Onze bekendheid bij de (potentiële) gasten en hun verwanten dient te worden vergroot. Onbekendheid draagt ertoe bij dat mensen met een behoefte aan de door ons geboden informele zorg deze ontberen omdat men niet op de hoogte is van ons bestaan. Door samenwerking met andere verwante organisaties (bijv. Carrefour/steunpunt mantelzorg) kan de beoogde bekendheid toenemen. Een permanente communicatiecampagne, onder andere via sociale media, is nodig om hen te bereiken. Een effectief middel is een persoonlijke benadering van de gastvrouwen in de dorpskranten van hun woonplaatsen. De film over het THH kan worden benut door deze als korte versie in de wachtkamers van de huisartsen/ziekenhuizen te vertonen. De campagne richt zich ook op genoemde schakels in de oncologische keten. Het Comité van Aanbeveling kan ons regelmatig adviseren over “wat en hoe”. Het thema positieve gezondheid is een mooi aanknopingspunt voor de beoogde communicatie.

Onze financiën

In de visie van IPSO is de verwachting uitgesproken dat er een 2/3 landelijke financiering voor de centra zal komen. Deze verwachting wordt door ons niet gedeeld gelet op de thans al hoge druk op de zorguitgaven op onder andere Rijksniveau. Het is verstandiger om ons daar niet op te focussen. Om financieel gezond te blijven zijn gerichte acties nodig zoals de violenactie, ondersteuning in natura en het stimuleren van giften en donaties. Naast het benutten van deze bronnen is een evenwichtig uitgavenpatroon een randvoorwaarde.

Deze visie 2024-2030 is op 1 december 2023 vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord.