Wil je ons nu helpen?

Word donateur of sponsor

In Nederland krijgt 1 op de 3 mensen kanker. De kans is groot dat jij ook iemand kent die kanker heeft, of heeft gehad. Dan weet je dat kanker een grote invloed heeft op iemands leven.

Toon Hermans Huis Emmeloord helpt mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten bij het verwerken van kanker en bij het zoeken van een nieuw evenwicht. We bieden hen een veilige plek waar ze in een ongedwongen sfeer hun ervaringen kunnen delen. Ook organiseren we verschillende creatieve en ontspannende activiteiten en gespreksgroepen.

Toon Hermans Huis Emmeloord ontvangt geen subsidie. Jouw bijdrage is onmisbaar om ons werk te kunnen voortzetten. Je kunt ons op diverse manieren helpen, bijvoorbeeld door het geven van een donatie, vrijwilliger te worden, in natura te sponsoren of zelf een actie te organiseren. We zijn blij met alle donaties, groot of klein. Want elke donatie telt om er niet alleen nu te zijn voor mensen met kanker, maar ook te blijven!

Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat de giften in veel gevallen aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ons fiscaal nummer is 851430314. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Word Tientjeslid!Vrije donatie
Fiscaal vriendelijk donerenErfstelling en LegaatSponsor als bedrijf

Periodieke gift fiscaal vriendelijk

Doneer met een periodieke machtiging van minimaal vijf jaar. Deze gift is onder voorwaarden direct aftrekbaar voor de belasting. Lees hier hoe dit werkt.

Wil je je bank zelf opdracht voor periodieke overboeking van je donatie geven?

Het vereist wel een onderhandse schenkingsovereenkomst (dit hoeft niet per se een notariële schenkingsovereenkomst te zijn). Dit formulier kun je online aanvragen via info@thhemmeloord.nl.

Je kunt het ook zelf downloaden van de website https://www.schenkservice.nl/schenken

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Je moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. Je mag zelf bepalen of je dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat je het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Wat zijn de voordelen voor mij als donateur?

Het grote voordeel voor jou is dat je gift volledig aftrekbaar is van je belastbaar inkomen en je dus een deel van je gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kun je dus:

  • meer geld overhouden aan je jaarlijkse schenkingen of;
  • meer schenken zonder dat het je meer kost

Het belastingvoordeel is afhankelijk van je inkomen, het inkomen van je fiscale partner en de leeftijd van jullie beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kun je zelf berekenen met de Schenkcalculator »

Wat zijn de voordelen voor de ANBI’s?

De voordelen voor de goede doelen zijn dat zij met jouw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenk je jouw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl je hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regel ik een periodieke schenking?

Wil je een bestaande donatie omzetten of wil je direct een goed doel steunen met een periodieke schenking dan heb je een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst moest tot 2013 nog bij notariële akte. Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst.  Je kunt dit direct online regelen door je eigen schenkingsovereenkomst en volmacht samen te stellen »

Je periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat je werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken. Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. Let op! Je moet schriftelijk overeengekomen met de ANBI dat je ook mag stoppen met de jaarlijkse uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, onvrijwillig werkloos worden, faillissement of geen ANBI meer zijn van de instelling.

Gift is rentedragende schuld geworden

Moest je de gift in een bepaald jaar betalen, maar heb je dit niet gedaan? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat je deze schuld betaalt. Volgens de Belastingdienst moet deze schuld rentedragend zijn geworden om voor aftrek in aanmerking te komen. Van rentedragend worden is volgens de Hoge Raad geen sprake indien rente is verschuldigd wegens vertraging in de nakoming. De uitleg van de Belastingdienst lijkt niet geheel in lijn met de Hoge Raad uitspraak: ECLI:NL:PHR:2012:BY8161 »

Betalingen voor het tekenen van de schenkingsovereenkomst periodieke gift

Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar? Nee! De schenking/jaarlijkse uitkering moet berusten op een bij akte van schenking aangegane verplichting. Daarvan is geen sprake wanneer de betaling geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst (dus voordat de schenking tot stand is gekomen). Betalingen die zijn gedaan voordat de overeenkomst is getekend door de schenker en de ANBI zijn dus niet aftrekbaar als periodieke gift. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst voldaan worden. Als partijen hier niet alert op zijn, lopen zij zelfs het risico om eveneens niet te voldoen aan de vast en gelijkmatigheidsvereiste waardoor er gedurende de looptijd veel minder aftrekbaar is voor de schenker.

Erfstelling en Legaat

Erfstelling

Bij een erfstelling benoem je een goed doel, in dit geval het THHEmmeloord, in je testament tot mede-erfgenaam en laat je het voor een door jou bepaald aandeel of percentage meedelen in je nalatenschap. Na aftrek van de kosten deelt het THHEmmeloord met het door jou vastgestelde aandeel mee in de opbrengst van je nalatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het THHEmmeloord geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat

Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een bedrag aan een persoon of instelling zoals het THHEmmeloord nalaat. Je omschrijft zelf welk bedrag of welk goed je wenst na te laten. Het THHEmmeloord kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die je via je testament hebt toegewezen. Ook over deze verkrijging is het THHEmmeloord geen erfbelasting verschuldigd.

De voorzitter van het Toon Hermans Huis Emmeloord bespreekt deze mogelijkheden graag met je. Stuur een e-mail naar  info@thhemmeloord.nl

Sponsoring

Sponsor als bedrijf

Om ons werk te kunnen doen zijn wij afhankelijk van giften. Wil jouw bedrijf als sponsor hieraan bijdragen? Dat kan op verschillende manieren. Neem contact op met de voorzitter van het Toon Hermans Huis Emmeloord. De voorzitter bespreekt de mogelijkheden graag met je.

Neem contact op