Inhoud

Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, beeldmerken, geluid- en/of videofragmenten, foto’s, scripts, artikelen, hyperlinks en/of andere objecten. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer.

Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Gebruik

Voor het anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, verhandelen, heruitgeven, doorzenden, verspreiden of toe-eigenen, verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inhoud van de website dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord te worden verkregen. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de website.

Intellectueel eigendom

Teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluid- en beeldfragmenten, foto’s, scripts, artikelen en/of andere objecten op deze website zijn onder meer auteurs-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website, in welke vorm of op welke manier dan ook, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord.

Rechten van derden

Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om eventuele rechten van derden met betrekking tot het aangeboden materiaal te achterhalen. Degenen die menen rechten op de inhoud van deze website te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord wenden.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid en Schade

Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik of de inhoud van deze website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.

Misbruik

Wanneer in strijd met de hierboven gestelde bepalingen gehandeld wordt, zal Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden.